Cestování

Autem

Řidičský průkaz

Platný řidičský průkaz vystavený v jedné zemi EU je uznáván v celé Unii. Všechny nové řidičské průkazy se nyní vystavují ve formě plastových karet ve standardním evropském formátu. V některých zemích musíte mít při řízení u sebe kromě platného řidičského průkazu rovněž osvědčení o registraci vozidla.

Povinné ručení a pojištění vozidla

Při cestách v rámci EU platí vaše povinné ručení automaticky jako zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla i v zahraničí. To se týká rovněž Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Máte-li uzavřeno sdružené pojištění, ověřte si, zda se pojistné krytí vztahuje i na cesty do zahraničí, případně na jak dlouhou dobu.

Od své pojišťovny si můžete vyžádat evropský formulář oznámení nehody, což je standardní dokument, který vám v případě autohavárie v zahraničí usnadní postup na místě.

Tzv. zelená karta není při cestování v rámci EU povinná, protože však slouží jako mezinárodně uznávaný doklad o pojištění, usnadňuje uplatnění náhrady škody v případě nehody. Pokud u sebe zelenou kartu nemáte, měli byste mít příslušný doklad o pojištění.

Bezpečnost za volantem

Od roku 2001 se počet úmrtí při dopravních nehodách v EU snížil o 43 %. Je to výsledek opatření na úrovni EU i jednotlivých států ke zlepšení bezpečnosti vozidel a konstrukce silnic a tunelů, a rovněž kampaní o silniční bezpečnosti.

Ve všech zemích EU platí povinnost mít při jízdě zapnuté bezpečnostní pásy ve všech vozidlech, která jsou jimi vybavena. Pro děti se musí používat dětské zádržné systémy (autosedačky) v osobních a nákladních automobilech, a pokud možno i v ostatních typech vozidel.

Používání mobilního telefonu za jízdy výrazně zvyšuje nebezpečí nehody a je výslovně či nepřímo zakázáno ve všech zemích EU.

Maximální povolené množství alkoholu v krvi se v jednotlivých zemích liší a pohybuje se mezi 0 mg/ml a 0,8 mg/ml. Více informací o pravidlech silničního provozu v každé zemi EU, např. pokud jde o rychlostní omezení, povinné používání světel ve dne, zimní pneumatiky a bezpečnostní vybavení pro motocyklisty a cyklisty, můžete najít na stránce http://ec.europa.eu/transport/ road_safety/going_abroad/index_en.htm

Postih řidičů, kteří se v zahraničí dopustili dopravního přestupku souvisejícího s bezpečností (např. překročení rychlosti, alkohol), je nyní usnadněn díky přeshraniční výměně informací.

Nezapomeňte, že v Irsku, na Kypru, na Maltě a ve Spojeném království se jezdí vlevo a že v některých zemích, např. v Belgii, Francii, Nizozemsku a Portugalsku, se pravidlo přednosti zprava obvykle používá ve větší míře.

Letadlem

Vytvoření jednotného evropského trhu v letecké dopravě přineslo cestujícím nižší ceny a daleko větší výběr dopravců, tras a služeb. EU umožňuje všem leteckým společnostem a jejich letadlům splňujícím evropské bezpečnostní normy odlétat z kteréhokoli místa v EU či přistávat kdekoli v EU, a dokonce provozovat vnitrostátní linky v jiné zemi. Cestující mohou snadno porovnávat ceny letenek, neboť ty musí při zveřejnění vždy zahrnovat samotnou letenku a veškeré taxy, poplatky a příplatky.

V zájmu zajištění vysoké míry bezpečnosti v celé EU byla pro všechny odlety z evropských letišť stanovena společná pravidla a normy týkající se bezpečnostních kontrol, příručních zavazadel a odbavovaných zavazadel. Předpisy EU stanoví seznam předmětů, které nejsou povoleny v kabině letadla, a předmětů, které se nesmějí nacházet v odbavených zavazadlech určených k přepravě v nákladovém prostoru letadla. Stále platí omezení ohledně množství tekutin, jež mohou být přepravovány v příručním zavazadle procházejícím bezpečnostní kontrolou. Tato omezení budou postupně zrušena, jakmile bude možné je nahradit systémy detekce kapalných výbušnin.

EU vede seznam leteckých společností, které mají zakázáno provozovat lety v Unii a používat zde letiště.

Vlakem

EU má železniční síť o délce více než 213 000 km s rozvinutou mezinárodní osobní přepravou. Vysokorychlostní tratě, na nichž vlaky dosahují rychlosti až 350 km/h a jejichž délka činí více než 6 800 km, vedou přes několik zemí a spojují důležité osy, jako např. Paříž-Londýn, Řím-Milán či Madrid-Barcelona. Tato síť se stále rozšiřuje.

Lodí

Země EU spojuje řada námořních tras, na kterých se poskytují pravidelné a kvalitní služby, jež jsou alternativou k silniční, letecké či železniční dopravě, nebo je lze využívat v kombinaci s touto dopravou. Existuje zde rovněž přes 42 000 km vnitrozemských vodních cest. Unie stojí v čele úsilí o zlepšování námořní bezpečnosti a prosazování vysoce kvalitních norem a předpisů pro ochranu cestujících a posádek při plavbě na trajektech či námořních plavidlech mezi evropskými přístavy a také na osobních lodích plavících se v rámci EU.

Práva cestujících

Evropská unie je jedinou oblastí na světě, kde byl zaveden komplexní soubor práv cestujících využívajících všechny druhy dopravy - silniční, leteckou, železniční i lodní. Cestující v EU, včetně osob se zdravotním postižením či omezenou pohyblivostí, mají právo na přesné, včasné a dostupné informace, pomoc a za určitých okolností i na vrácení peněz v případě zrušení spoje nebo velkého zpoždění.

Cestující autobusem a autokarem

Všichni cestující, kteří se přepravují autobusem nebo autokarem, mají nyní právo na to, aby jim před cestou a během ní byly poskytnuty odpovídající informace o poskytovaných službách a o jejich právech. Cestující na mezinárodních trasách v délce 250 km či více mají další práva, jako např. právo na pomoc, finanční náhradu či přesměrování v případě zpoždění nebo zrušení spoje.

Cestující letadlem

Jako cestující letadlem máte právo na informace, finanční náhradu, přesměrování, odškodnění (za určitých okolností) a pomoc, pokud je váš let opožděn či zrušen nebo pokud je vám odepřen nástup na palubu letadla. Tato práva mají cestující v případě všech odletů z jakéhokoli letiště v EU; v případě příletu na letiště EU se tato práva vztahují pouze na lety provozované leteckými společnostmi z EU.

Letečtí dopravci jsou odpovědní v případě nehod nebo za ztrátu, poškození či nedodání zavazadla. Cestující mají rovněž určitá práva v souvislosti s organizovanými zájezdy.

Cestující vlakem

Předpisy EU posílily a zlepšily práva cestujících v železniční dopravě prostřednictvím zajištění lepší informovanosti a práv v případě zpoždění, zmeškaných přestupů a zrušení spojů v rámci všech mezinárodních železničních linek v Unii.

Cestující námořní a vnitrozemskou lodní dopravou

Také cestující po moři nebo na vnitrozemských vodních cestách mají určitá práva, například právo na vrácení peněz, přesměrování, odškodnění a pomoc v případě zpoždění či zrušení plavby a také právo na odpovídající a snadno dostupné informace. Tato práva se vztahují (kromě určitých výjimek) na služby cestujícím, kteří vyplouvají nebo připlouvají do přístavu v EU, a na výletní plavby, kdy se přístav nalodění nachází v EU.

Cestující se zdravotním postižením nebo omezenou pohyblivostí

Pro cestující se zdravotním postižením nebo omezenou pohyblivostí byla zavedena zvláštní práva. Mají nárok na bezplatnou pomoc na letišti, nádraží či v přístavu a na určených konečných stanicích autokarů, jakož i na palubě letadla či lodi, ve vlaku a v autokaru. Upozorněte dopravce nebo provozovatele nádraží na případné zvláštní potřeby při rezervaci či koupi jízdenky předem nebo alespoň 48 hodin před samotnou cestou (36 hodin při cestě autokarem).

Cestujete-li autem a máte ve vaší zemi nárok používat zvlášť vyhrazená parkovací místa, platí ve všech zemích EU standardní parkovací karta pro zdravotně postižené, díky níž můžete tato vyhrazená parkovací místa využívat i v ostatních zemích EU.

Podání stížnosti

Pokud máte pocit, že nebyla respektována vaše práva cestujících a chcete podat stížnost, kontaktujte nejdříve příslušnou dopravní společnost nebo provozovatele nádraží. Nedodrží-li své závazky, můžete se ve vaší zemi obrátit na orgán, v jehož kompetenci je příslušný druh dopravy. Více informací a kontakt na příslušné orgány získáte na bezplatné lince služby Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11.


© Evropská unie
Na Cestách po Evropě 2014-2015

Privacy Policy